Algemene voorwaarden

 

Ondernemingsgegevens  

 

Meakanu Plant Shop: 

Korenmarkt 34, 2800 Mechelen

[email protected]

gsm: 0465073380 

Ondernemingsnummer: 0742492933

BTW nummer: BE0742492933 

 

Artikel 1: Algemene bepalingen  

De e-commerce website van Meakanu plant shop, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Korenmarkt 34, 2800 Mechelen, BTW BE 0742492933, Meakanu biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Meakanu moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Meakanu aanvaard zijn. 

 

Artikel 2: Prijs 

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Planten kunnen licht afwijken van de vermelde foto.

 

Artikel 3: Aanbod 

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Meakanu niet. Meakanu is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Meakanu is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.  

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.  

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Meakanu. Meakanu kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 

 

Producten kunnen licht afwijken van de productfoto. Meakanu streeft ernaar om een zo representatiev mogelijke foto te geven. Planten zijn nu eenmaal niet identiek. 

 

Artikel 4: Online aankopen 

Eens een order wordt gemaakt in de webshop wordt Meakanu hiervan op de hoogte gebracht. Wij doen er dan alles aan om je order zo snel mogelijk klaar te maken voor verzending. Van zodra we hiermee bezig zijn wordt er een mail gestuurd naar de klant. 

Naar aanleiding welk leveringsmethode er gekozen wordt krijgt de klant hier een melding van. Dit is ofwel via Bpost,ophaling in shop of de green driver. 

Bij afhalen in shop heeft de klant 72u te tijd. 

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen 

  • (via Kredietkaart binnenkort beschikbaar)
  • via bankkaart  
  • VIa paypal

Meakanu is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst 

Door Meakanu opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nooit fatale termijnen. Ons streven is om het product binnen 5 en 10 werkdagen na betaling te leveren bij het aangegeven adres. Plantmateriaal is echter een levend natuurproduct, weersomstandigheden zoals (mogelijke) vorst kunnen ertoe leiden dat verzendingen worden vertraagd om kwaliteit te kunnen garanderen. Met name in de winterperiode kan dit tot vertraging van verzending leiden. Wanneer hierdoor een vertraging ontstaat van meer dan 10 werkdagen na betaling. Dit wordt altijd meegedeeld aan de klant door middel van telefoon of email. Levering van de producten door Meakanu aan de klant zal plaatsvinden middels het postverkeer van Bpost. Meakanu heeft daardoor geen enkele invloed op het verloop van voornoemde verzendingen, en is dan ook niet verantwoordelijk voor vermiste of vertraagde zendingen. Meakanu is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het overschrijden van de leveringstermijnen. Meakanu hecht veel waarde aan haar klanten en wilt dan wel tot een oplossing komen in samenspraak met de klant in het hoeverre wij kunnen helpen. 

Tarieven: 

 0 - 5kg €6,5

5kg - 20kg €9

20kg - 30kg €12

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Meakanu binnen een termijn van 3 dagen. 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Meakanu was geboden.  

Leveringen gebeuren enkel in België.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud 

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Meakanu.  De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Meakanu te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. 

 

Artikel 7: Herroepingsrecht 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Meakanu. 

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag "waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt." 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Meakanu, Korenmarkt 34, 2800 Mechelen, 0465073380, [email protected] via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.  

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.  

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Meakanu heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Meakanu korenmarkt 34 te Mechelen. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Meakanu zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.  

Artikelen die niet beschadigd zijn, zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Dit betekend planten behouden in hun groeipot met de originele potgrond. Waarbij het wortelgestel van de plant niet is verstoord.

 

Artikel 8: Garantie 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.  

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten moeten goederen nog in de oorspronkelijke groeipot hebben samen met de oorspronkelijke potgrond. Waarbij het wortelgestel van de plant niet is verstoord.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Meakanu klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Meakanu. 

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Meakanu zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 14 dagen na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.  

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. 

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 dagen volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. 

 

Artikel 9: Klantendienst  

De klantendienst van Meakanu is bereikbaar op het telefoonnummer 0465073380, via e-mail op [email protected], per post op het volgende adres korenmarkt 34, 2800 Mechelen of via een van onze social media kanalen.

Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. 

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling 

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover meakanu beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.  

Onverminderd het voorgaande behoudt Meakanu zich het recht voor de niet betaalde artikelen terug te nemen. 

 

Artikel 11: Privacy 

De verantwoordelijke voor de verwerking, Meakanu respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Meakanu, korenmarkt 34, 2800 Mechelen, [email protected] , gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. 

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Meakanu heeft dus geen toegang tot uw paswoord. Meakanu houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.  

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op [email protected] 

 

Artikel 12: Gebruik van cookies 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.  

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de helpfunctie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.  

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. 

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking 

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.  

Het nalaten op gelijk welk moment door Meakanu om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.  

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden  

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Meakanu. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.  

 

Artikel 15: Bewijs 

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.  

Meakanu heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via http://www.unizo.be/ecommercelabel/.  

 

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen 

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.  

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).